Obchodní podmínky - Lukáš Verner - Sklárna Karlov

Obchodní podmínky

Lukáš Verner – sklárna Svoboda Karlov
Škrdlovice 118
IČO  87950286
DIČ  CZ7308241512
Č.Ú. 5641276309/0800
MěU Žďár nad Sázavou MU/OŽ/1282/2019/kh

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v jiné smlouvě stanoveno jinak Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva povinnosti prodávajícího a jeho zákazníka /kupujícího/.

Tyto Obchodní podmínky jakož i kupní smlouva – objednávka – se řídí právním řádem ČR zejména Občanským zákoníkem.

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouzen položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce - dále jen zboží. Prodávající se zavazuje, že bude dodávat zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný  druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. Kupní smlouva – objednávka – je považována za uzavřenou momentem odeslání online objednávky prodávajícímu. Objednávka je zpětně potvrzena na uvedený email kupujícího.

 

3. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení objednávky prodávajícím za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.  V případě, že zboží je na skladě zavazuje se prodávající jej vyexpedovat do tří pracovních dnů. Pokud zboží nebude skladem, kupující bude informován, expedice proběhne do 20 pracovních dnů. Dodací lhůta může být prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Výrobky dodáváme v kartonových obalech zabezpečené proti rozbití při přepravě.

 

4. Cena a placení

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Pokud bude kupující žádat zvláštní úpravy zboží, např. pískování, nebo dárkové balení, bude cena za zboží řešena individuálně po dohodě s kupujícím. Požadujeme uhrazení objednávky předem na bankovní účet, QR kódem, ON-LINE platbou na stanovený účet. Faktura bude zaslána kupujícímu se zbožím.

 

5. Balení a expedice

Expedice zboží bude do tří dnů po přijetí úhrady na bankovní účet. Zboží zasíláme dopravní společností PPL a Českou poštou, službou Balíkovna, na Slovensko přepravní společností PPL a do ostatních zemí na dotaz na email verner@sklarnakarlov.cz  For postage prices to EU countries and outside the EU, please email verner@sklarnakarlov.cz

Balné neúčtujeme, protože jako přepravní materiál používáme krabice již použité.

NA DOBÍRKU NEZASÍLÁME. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

6. Osobní odběr

Zboží je možné vyzvednout v přímo ve sklárně. Rezervace zboží je po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru. Kupující má právo si zboží v galerii sklárny prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny převzetí zboží zákazníkem. Platba je možná v hotovosti.

 

7. Záruční podmínky a reklamace

Zruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu jako konečnému uživateli. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Jako záruční list slouží faktura nebo prodejní doklad. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, informuje neprodleně prodávajícího – verner@sklarnakarlov.cz – který navrhne způsob řešení. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 5 dnů ode dne jejího doručení. Předmětem reklamace nemůže být chybné používání zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Naše sklo nesmí být využíváno jako varné, nesmí přijít do styku s prostředím teplejším než 50 stupňů Celsia, nesmí se umývat v myčce na nádobí a není určeno do mikrovlnné trouby. Vzhledem k tomu, že se jedná o ruční výrobu originálních kusů skla na píšťale je třeba počítat s odchylkou velikosti +- 3 cm, mírné odchylky v barevnosti a tvaru. Toto není předmětem reklamace. Za vadu výrobku se považují mechanické vady na novém výrobku - poškrábaný povrch, odštípnutá hrana, uražené části. Mechanickou vadu je nutné reklamovat ihned. Není možné uznat reklamaci v případě poškození úderem či jiným, chemickým, tepelným či jiným působením při používání. Mechanicky vadný výrobek je nutno neprodleně doručit na vlastní náklady zpět dodavateli, který vyhodnotí, zda se jedná o reklamaci a zašle na jeho náklady výrobek nový. Pokud nelze reklamaci uznat, výrobek bude /je-li to možné/ opraven a zaslán zpět na náklady zákazníka.

Nevyhovující, nepoškozené zboží může zákazník do 14 dnů vyměnit nebo vrátit.

Vrácené zboží nesmí být poškozeno a musí být zabaleno v původním obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

Za vrácené zboží je prodávající povinen vrátit finanční částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení na bankovní účet uvedený kupujícím.

V případě, že kupující vyžaduje výměnu za jiný druh výrobku, náklady za dopravu jdou na vrub prodávajícího.

O reklamaci nebo vrácení zboží kupující předem informuje prodávajícího telefonicky nebo emailem.

V případě, že se bude jednat o finanční vyrovnání napíše i číslo účtu. Dále doloží kopii dokladu o koupi zboží. Výjimečné případy musí být  řešeny vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran.

 

8. Prohlášení prodávajícího

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data kupujícího poskytovat třetí osobě s výjimkou přepravních služeb a to pouze v nezbytně nutném rozsahu. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Podmínky ochrany osobních údajů.

Prodávající má právo omezit nebo přerušit funkčnost e-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby nebo opravy e-shopu nebo jiného důvodu na straně prodávajícího nebo třetí osoby.

Prodávající má právo změnit  e-shop, tedy jeho technické řešení a nebo uživatelské rozhraní.

Kupující bere na vědomí, že fotografie u zboží v e-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit  zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku kupujícího.

Proto je kupující povinen v případě nejasnosti kontaktovat prodávajícího.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodním podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně tak souhlasí s cenou objednaného zboží uvedenou na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Lukáš Verner
sklárna SVOBODA
Karlov 31

59221 Žďár nad Sázavou

+420 777 309 083
+420 566 659152